top of page
B0013256.jpg
Kompetanse
Entrepriserett

Entrepriserett

Advokat Ole Christian Hyggen har på bakgrunn av sin erfaring fra stilling som internadvokat i bygg- og anleggsindustrien og prosedering av en lang rekke entreprisetvister for domstolene, opparbeidet en særlig kompetanse innen entrepriserett. Bistand tilbys i tilknytning til bl.a.:

 • Utarbeidelse av kontrakter

 • Gjennomgang av kontrakter og konkurransegrunnlag

 • Avtaler knyttet til arbeidsfellesskap og konsortier

 • Myndighetsregulering som byggherreforskriften, internkontrollforskriften m.m. 

 • OPS

 • Oppfølgning av endringskrav og tvister under kontraktsgjennomføring

 • Gjennomgang og oppfølgning av sluttoppgjør

 • Prosessrisikovurderinger, betenkninger og strategisk rådgivning

 • Forhandlinger og tvisteløsning, herunder prosedyre for domstol og voldgift

 • Etablering av filial eller datterselskap i Norge for utenlandske selskaper innen bygg og anlegg

Kontraktsrett

Kontraktsrett

Advokat Hyggen bistår med generelle rettsspørsmål knyttet til kontrakter, herunder avtaleinngåelse, avtaletolkning, ugyldighet, irregulær utvikling/bristende forutsetninger, heving, misligholdsbeføyelser og erstatning. Bistand kan omfatte bl.a.:

 • Utarbeidelse og gjennomgang av kontrakter

 • Vurdering og oppfølgning av misligholdte kontrakter

 • Forhandlinger og tvisteløsning, herunder prosedyre for domstol og voldgift

Fast eiendom

Fast eiendom

Ole Christian Hyggen kan tilby bistand i forbindelse med dispensasjoner, søknader og klager på vedtak etter plan- og bygningsloven, offentligrettslig regulering, leiekontrakter, ulike kontraktsmodeller for utbygging og utvikling av fast eiendom, kjøp av bygg eller seksjoner under oppføring, tingsrettslige problemstillinger som servitutter og tomtefeste, samt saker under bustadoppføringslova og avhendingslova. Bistand kan omfatte bl.a.:

 • Utarbeidelse av klage på vedtak etter plan- og bygningsloven

 • Vurdering av ansvar knyttet til ulike roller i lov- og forskriftsregulering 

 • Utarbeidelse og gjennomgang av kontrakter knyttet til fast eiendom

 • Tvisteløsning og prosedyre 

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Advokat Ole Christian Hyggen har lang erfaring i å bistå hovedsaklig leverandørsiden i offentlige anskaffelser innen bygg og anlegg. Bistand kan bl.a. omfatte:

 

 • Kvalitetssikring av tilbud

 • Innsynsbegjæringer 

 • Vurdering av avvisning

 • Klage på tildelingsbeslutninger til oppdragsgiver

 • Klage til KOFA

 • Krav om erstatning

 • Prosedyre 

Tvisteløsning og prosedyre

Tvisteløsning og prosedyre

Advokat Ole Christian Hyggen har betydelig prosedyreerfaring innen sine fagområder. Sakene spenner fra mindre tvister vedrørende fast eiendom til store sluttoppgjørstvister. Advokat Hyggen har i tillegg særlig erfaring med rådgiveransvarssaker innen bygg og anlegg, typisk erstatningskrav etter standardkontraktene NS 8401 og NS 8402. Bistand kan omfatte:

 • Prosessrisikovurderinger og betenkninger

 • Strategisk rådgivning og forliksforhandlinger

 • Utenrettslig mekling og rettsmekling

 • Prosedyre for domstol og voldgift

bottom of page