top of page
  • Ole Christian Hyggen

Indeksregulering av forskuddsbetaling?

Noen ganger avtales det at entreprenør (eller rådgiver) i skal få utbetalt et forskudd før arbeidene igangsettes, for eksempel en prosentandel av kontraktssummen.


Et spørsmål som kan oppstå da er hvordan indeksregulering skal gjennomføres i slike tilfeller. Skal det som er utbetalt som forskudd også indeksreguleres fram til avregningsperioden, eller skal det trekkes fra beregningsgrunnlaget?


Problemstillingen er ikke upraktisk. Her nevnes at det også kan avtales at en større del av rigg- og driftssummen faktureres før oppstart, for å gi entreprenøren likviditet. Dette anses nok ikke som forskudd, siden riggkostnadene pådras i denne fasen, og problemstillingen jeg tar opp her oppstår ikke.


Indeksregulering beregnes normalt etter reglene i NS 3405 og totalindeksmetoden. I pkt. 4.1 står det at grunnlaget for reguleringen er:


«avdragsnota for avregningsperioden, basert på kontraktens priser (eksklusiv merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån, forskudd og innestående beløp»


Tankegangen bak avtalt indeksregulering er at material- og lønnskostnader normalt vil stige i perioden fra tilbudet er gitt til arbeidene utføres, og kostnadene påløper. Hvis indeksregulering ikke avtales, må entreprenør innkalkulere antatt prisstigning for å kompensere for denne. Når indeksregulering er avtalt, vil det kunne faktureres et tillegg til avtalte priser som kompenserer for prisstigningen, basert på avtalt indeks. Spørsmålet om hvorvidt avtalt indeks faktisk dekker prisstigningen for de aktuelle innsatsfaktorene, lar vi ligge nå.


Man kunne ut fra tankegangen bak bestemmelsen resonnere slik at det ikke skal betales prisstigning for forskudd utbetalt før arbeidene utføres fordi entreprenøren da kan gjøre innkjøpene tidligere. Men slik er det ikke.


Som det framgår av sitatet fra NS 3405, skal man ved beregningen av perioden for prisstigning ikke ta hensyn til om deler av vederlaget tidligere er utbetalt som forskudd. Vederlaget for arbeidene som utføres f.eks. ni måneder inn i prosjektet, skal indeksreguleres fullt ut fram til dette tidspunktet, selv om deler av vederlaget er utbetalt som forskudd. Det skal altså legges til grunn bruttobeløp for avregningsperioden, uavhengig av ev. fradrag for forskudd.


Effekten for innestående blir motsatt, siden dette utbetales først i sluttoppgjøret, men likevel bare indeksreguleres fram til avregningsperioden (utførelsestidspunktet). Her er det altså en slags balanse i reglene.


Spørsmålet var nylig oppe i Trøndelag tingrett, hvor totalunderentreprenøren (en betongelementleverandør) i tvist med totalentreprenøren vant fram med krav om indeksregulering uten hensyn til forskuddsbetaling.
145 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page